Ztráta nebo odcizení povolenky

Ve smyslu Statut celosvazového rybolovu ČRS kapitola III bod 4 je příslušná organizační jednotka ČRS oprávněná vydat duplikát celosvazové povolenky jen na základě potvrzení Policie ČR. Manipulační poplatek činí 10% z ceny povolenky. K písemné žádosti o vydání duplikátu je třeba připojit příslušné potvrzení Policie ČR ( např. o odcizení).

Při ztrátě, poškození či zničení povolenky vlastním zaviněním může být vydána povolenka nová za plnou cenu.

U jiných druhů povolenek než celosvazových a celorepublikových (např. územní) se může částka za vydání duplikátu lišit.

 

Ztráta nebo odcizení čl. legitimace

 

Ve smyslu jednacího řádu ČRS čl.23 bod 3 je člen svazu povinen ztrátu nebo znehodnocení legitimace neprodleně hlásit výboru MO, jímž je členem, který provede šetření a prohlásí legitimaci za neplatnou. Poté vydá členovi legitimaci novou. Do nové členské legitimace se členská známka za rok, v němž došlo ke ztrátě, nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V místě pro vylepení čl. známek se označí příslušný rok a provede se zápis „ zaplaceno“.

Za vystavení nové čl. legitimace v tomto případě zaplatí člen poplatek který stanoví výbor MO, jímž je členem.

 

Ztráta nebo odcizení rybářského lístku

 

Duplikát rybářského lístku nelze vydat na základě znění zákona č. 623/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou uvedeny v položce 14 pouze částky za vydání rybářského lístku, nikoliv za duplikát, který zde není vůbec uveden.I na základě sdělení správních orgánů nelze duplikát vydat a žadatel si musí zažádat o nový. Nová platnost běží ode dne vydání, nebo dle přání žadatele, nikoliv však zpětně.