V letošním roce došlo ke změně prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství.

  • zvýšení nejmenší lovné míry kapra obecného na pstruhových i mimopstruhových revírech na 40 cm,
  • zavedení doby hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech a to od 1. ledna do 15. června
  • ustavení hájení všech druhů ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince

 

Tyto změny vstoupily v platnost již 16. 6. 2016 a od tohoto data je tak každý lovící povinen je dodržovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že současně vydávané Rybářské řády tyto změny neobsahují,

jsou vydávány formou dodatku k Rybářskému řádu.

V tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři naší organizace a

předávány rybářům společně s povolenkou na revíry ČRS.

 

 

Stanovy ČRS, část I, § 3 „Členství“:

4) Členský příspěvek se skládá:

 

a) z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné)

b) z pravidelného peněžního příspěvku

c) z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně (§4 odst.2, písm. d)

d) z úplaty za vydanou povolenku k lovu, stanovena uživatelem revíru

e) z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem

 

Vzhledem k tomu, že se někteří členové snaží obejít povinnost danou stanovami ČRS ohledně odpracování či zaplacení brigád (viz. výše) a zaplatí si na rok pouze, tzv. udržovací známku a následně si koupí povolenku na jiném výdejním místě (kde by jim neměla být vydána), bylo nejvyšším orgánem MO – členskou schůzí dne 7. února 2015 rozhodnuto takto:

 

Členu MO, který podléhá povinnosti plnit brigádu a nemá tuto povinnost splněnou (odpracování či zaplacení), a zaplatí pouze členský příspěvek (nebude si brát povolenku), bude jeho členská legitimace uložena do tzv. depozitu MO.

Ve chvíli, kdy si bude chtít člen zakoupit povolenku a splní brigádní povinnost (v úřední dny MO), bude mu legitimace vydána.